جهان بخش صادقی. جهانی از اراده و خواستن

چه کسی فکر می کرد ، فلج و معلول شدن جهان بخش ، بهانه و آغازی باشد برای جهانگیر شدن جهان بخش

ادامه ...
چکیده تاریخ نقاشی مدرن ( قرن بیستم )

چکیده تاریخ نقاشی مدرن ( قرن بیستم  ) :

 

 

 

مقدمه

        گفتگو درباره ماهیت و ویژگیهای قرن نوزدهم و بیستم ،به خاطر آنکه خود درآن زندگی می کنیم،شاید دشوارتر از بررسی مشخصات هر دورةدیگر باشد. اما در مجموع می توان گفت که قرن نوزدهم و بیستم یک بحران دنباله داراست ،که در آن ، انسان خود را از قالب پیشین به در آورده و به شکل دیگری می سازد . بر اساس بینشی که حاکم بر هنر امروزی است، هنر عبارتست از به کارگیری عناصری همچون صوت ،رنگ یا کلمه ،با آرایشهایی که هیچ نیازی ندارند به چیزی بیرون از خود اشاره گنند؛و به عبارت دیگر احتیاجی ندرند چیزی را « نشان بدهند ». هنرمند امروزی ،همچنانکه دانشمند ،با وسایل کار خود « تجربه می کند» ، امکانات آن را برسی می کند و شکلهای تازه ای می یابد ، یا ابداع می کند . اما بر خلاف دانشمند که در جستجوی نظمها و یکسانیها ست ، اغلب هنرمندان امروزی به دنبال چیزهای یگانه و بی همتا هستند . بخشی از جستجوی هنرمند امروزی بر گرایشها،بینشها و تجربه درونی خود او تکیه می کند ، نه بر قبول عامه از واقعیت ،لذا تعجبی ندارد که عامه مردم به گرایشهای متعدد هنر  نوین به دیدة دشمنی می نگرند . با هم نگاهی می افکنیم به برخی از گرایشهای هنری نوین در قرن نوزدهم و بیستم :

ادامه ...
طراحی بامداد از چهره های مشهور
   1       2      >>